Regulamin portalu LigiSportowe.pl    

 

§1 Postanowienia ogólne

 
       
  1. Portal (serwis) LigiSportowe.pl został stworzony przez osobę fizyczną (właściciela serwisu) dla jego użytkowników. Każdy kto zarejestruje się na Portalu jest zobowiązany do przestrzegania zasad, które przedstawione są poniżej.   
  2. Korzystanie z Portalu jest BEZPŁATNE.  
  3. Właścicielem Portalu LigiSportowe.pl jest osobą fizyczna – Janusz Kasiak zwany dalej „Adminem” bądź „Właścicielem”.  
  4. LigiSportowe.pl jest Portalem społecznościowym przeznaczonym do prowadzenia informacji i  statystyki dowolnych lig sportowych (rozgrywkowych) przez Użytkowników o podobnych zainteresowaniach.  
  5. Rejestracja Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik otrzymuje Profil w Portalu, tj. unikalny login oraz hasło, co jest równoznaczne z rozpoczęciem korzystania z Portalu.  
  6. Rejestracja osoby korzystającej z Portalu wymaga podania imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, województwa oraz  nr telefonu kontaktowego.  
  7. Portal może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają inne przepisy obowiązującego  prawa, w szczególności obraźliwych lub wulgarnych tekstów naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.  
  8. Dane kontaktowe Użytkowników Portalu umieszczane przez Użytkowników w Portalu mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.  
  9. W przypadku naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Użytkownika Portalu Admin Portalu może usunąć naruszające Regulamin materiały, wypowiedzi, dane itp.  
  10. Treści łamiące zasady określone w §3 punkt 3 niniejszego regulaminu, zamieszczone przez Użytkownika będą usuwane bez ostrzeżenia.  
  11. Rozpoczęcie korzystania z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.  
  12. Prawidłowość działania Portalu LigiSportowe.pl sprawdzono na przeglądarkach internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome.  
     
 

§2 Definicje

 
       
  1. PORTAL – Serwis informacyjny będący przedmiotem zainteresowania grona odbiorców realizujących swoje pasje, zlokalizowany na stronie internetowej LigiSportowe.pl      
  2. REGULAMIN – zbiór zasad obowiązujących strony korzystające z Portalu.  
  3. ADMIN – Administrator, osoba zarządzająca Portalem i świadcząca usługi udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu.  
  4. UCZESTNIK – każda osoba mająca związek z daną ligą (organizator, zawodnik, trener, sędzia, kibic itp.).  
  5. PROFIL UŻYTKOWNIKA - zbiór danych udostępnionych przez Użytkowników Portalu, które są za ich zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby usług świadczonych przez Admina.  
  6. ORGANIZATOR LIGI (ADMIN LIGI) – Użytkownik Portalu, organizator i właściciel założonej przez siebie  „Ligi” odpowiedzialny za informacje zamieszczone w „Lidze”.  Organizator ligi może zlecić prowadzenie ligi właścicielowi Portalu lub innemu pośrednikowi. Zlecenie prowadzenia ligi innej osobie wymaga zgody właściciela portalu.  
  7. UŻYTKOWNIK — Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację w Portalu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal (posiada na nim konto). Użytkownikiem może być również osoba małoletnia powyżej 13 roku życia pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na korzystanie z Portalu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w portalu.  
  8. LIGA – Zespół danych określonych przez właściciela ligi dla zobrazowania działania założonej Ligi (zestawienie klubów, zawodników, rankingi, wyniki, tabele itp., dane dotyczące prowadzonych rozgrywek lub współzawodnictwa).  
       
 

§3 Odpowiedzialność Portalu

 
       
  1. Portal ma prawo do wysyłania na konta e-mail Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Portalu oraz informacji o bieżących ofertach Portalu.  
  2. Portal ma prawo do okresowego wyłączania dostępności Portalu w celu jego rozbudowy, konserwacji lub rozwiązywania problemów technicznych.  
  3. Portal nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  
  4. Użytkownik akceptuje to, że Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika Portalu względem innego Użytkownika.  
  5. Portal nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Portalu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści ogłoszeń i kontaktów rozwiązują między sobą sami Użytkownicy.  
  6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:  
  - skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie (jeśli wspomniane wejście w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie nie nastąpiło z winy Portalu).  
  - przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Portalu, a w szczególności z przyczyn technicznych ani z przyczyn zależnych od Portalu takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, skokiem napięć, wyładowań atmosferycznych.  
  - utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Portalu.  
  - jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem, odczytem informacji lub nieprawidłowym działaniem programu.  
  - treści i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta e-mail Użytkowników przez innych Użytkowników Portalu, stron internetowych Użytkowników oraz wszelką inną treść zamieszczoną w Portalu.  
 

7.

Wszyscy użytkownicy Portalu winni zawiadomić Admina Portalu o każdym zauważonym naruszeniu Regulaminu Portalu.  
 

8.

Właściciel Portalu ma prawo zamieszczać na stronie portalu reklamy sponsorów.  
       
  §4 Ochrona danych osobowych - kopiowanie materiałów  
       
 

1.

W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Portalu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).  
 

2.

Zabrania się kopiowania oraz publikacji wiadomości, artykułów, felietonów, grafik opublikowanych na Portalu bez wcześniejszej zgody właściciela oraz podania źródła.  
       
 

§5 Konsekwencje nieprzestrzegania regulamin

 
       
  1. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:  
  - dane podane w formularzu rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym,  
  - zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,  
  - wszelkie dane mogące mieć status danych osobowych, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil Użytkowników przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu.  
  2. Złamanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczne z udzieleniem ostrzeżenia, bądź usunięciem Profilu Użytkownika. Decyzję podejmuje Admin Portalu.  
  3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoją Ligę z portalu i zrezygnować z korzystania z Portalu. O fakcie tym winien powiadomić Admina.  
  4. Brak aktywności Organizatora Ligi na założonym koncie ( Lidze ) przez okres dwóch miesięcy powoduje automatyczne usunięcie konta Ligi.  
  5. Właściciel Portalu ma prawo zmiany treści niniejszego regulaminu po uprzednim ogłoszeniu na stronie Portalu treści zmian. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po 30 dniach od chwili ich ogłoszenia.  
  6. Właściciel Portalu ma prawo przekazania Portalu innej osobie fizycznej lub prawnej oraz zlikwidować Portal.  
  7. O zmianie właściciela Portalu lub zamiarze jego likwidacji Użytkownicy portalu winni być zawiadomieni drogą mailową lub poprzez ogłoszenie na stronie portalu na 30 dni przed datą  zmiany lub zamknięcia.   
       
       
 

 

Copyright©2014. LigiSportowe.pl.- Wszelkie prawa zastrzeżone.